Naše společnost prodává pneumatiky. V rámci naši činnosti jsme dodali zboží slovenské fyzické osobě, registrované k dani na Slovensku. K předání došlo v ČR. Pořizovatel si sám zboží odvezl na Slovensko. Fakturu jsme vystavili bez DPH. Je to tak správně?

Dodání zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně za podmínek stanovených v § 64 zákona o DPH. To znamená, že zboží musí být dodáno do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě. Avšak zboží musí být do tohoto členského státu skutečně přepraveno. Připravte se tedy, že pokud jste uplatnili osvobození od DPH při dodání zboží do JČS podle §64 zákona o DPH, budete muset prokázat, že Váš obchodní partner byl registrován k dani v jiném členském státě, a že dodané zboží bylo skutečně do jiného členského státu přepraveno.

V praxi se obvykle jedná o přepravní doklady, nebo lze využít §64 odstavec 5 zákona o DPH a vyžádat si od odběratele písemné prohlášení že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu. Podotýkám „bylo přepraveno“ ne bude přepraveno. V tomto případě se nejedná o slovíčkaření, ale o důležitou podmínku relevance prohlášení jako důkazu pro osvobození tohoto plnění od DPH. Ještě připomínám, že do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce jste povinen podat souhrnné hlášení, ve kterém uvedete hodnotu těchto osvobozených plnění. Hlášení podáváte měsíčně, i pokud máte zdaňovací období kalendářní čtvrtletí a daňové přiznání podáváte čtvrtletně.